คู่มือเกษตรกร-ความรู้ด้านปศุสัตว์

หนังสือ “ความรู้ด้านปศุสัตว์ ตลอดทั้งกระบวนการดูแล” หนังสือเล่มนี้เป็น 1 ใน 5 หนังสือชุดคู่มือเกษตรกร “รู้ไว้ใช้จริง” เกิดจากการรวบรวมเสียงความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบ 5 จังหวัด ดำเนินการของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ อันได้แก่ จังหวัดน่าน อุดรธานี กาฬสินธุ์ อุทัยธานี และเพชรบุรี ทั้งจากการพบปะโดยตรงและสะท้อนผ่านข้อเสนอแนะท้ายแบบสอบถามในการศึกษาต่างๆ ที่ต้องการทราบถึงขั้นตอน วิธีการป้องกันรักษา แก้ไขปัญหา และเทคนิคในการเสริมศักยภาพการจัดการด้านปศุสัตว์ เช่น สูตรอาหารลดต้นทุนและอาหารเสริมเพิ่มภูมิต้านทานในไก่ หมู และโค เทคนิคการจำแนกเพศ การผสมพันธุ์ และการลดความเครียดในสัตว์ ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้แม้มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันก็สามารถประยุกต์ปรับใช้ได้จริงและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การแยกเพศลูกไก่

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ >> ความรู้ด้านการปศุสัตว์
คู่มือเกษตรกร “รู้ไว้ใช้จริง”
เล่มที่ 1 ความรู้ในการเพาะปลูกพืชผัก
เล่มที่ 2 ความรู้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช
เล่มที่ 3 ความรู้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช
เล่มที่ 4 ความรู้ในการกำจัดโรคพืช
เล่มที่ 5 การปศุสัตว์

ขอบคุณข้อมูลจาก :
– มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
– สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
#เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง #MCIT #ดูแลใส่ใจเกษตรไทยครบวงจร