คู่มือเกษตรกร-การเพาะเมล็ดพันธุ์พืช

หนังสือ “ความรู้ด้านการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช” หนังสือเล่มนี้เป็น 1 ใน 5 หนังสือชุดคู่มือเกษตรกร “รู้ไว้ใช้จริง” เกิดจากการรวบรวมเสียงความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบ 5 จังหวัด ดำเนินการของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ อันได้แก่ จังหวัดน่าน อุดรธานี กาฬสินธุ์ อุทัยธานี และเพชรบุรี ทั้งจากการพบปะโดยตรงและสะท้อนผ่านข้อเสนอแนะท้ายแบบสอบถามในการศึกษาต่างๆ ที่ต้องการทราบถึงขั้นตอน วิธีการป้องกันรักษา แก้ไขปัญหา ตลอดจนเทคนิคหรือวิธีการอื่นๆ ในการเก็บรักษาอนุรักษ์ และเพิ่มโอกาสการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชให้เจริญงอกงามขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิธีกระตุ้นการงอกของรากและลดการสูญเสียในช่วงระยะแรกของการเพาะปลูก รวมถึงวิธีการขยายพันธุ์และเพิ่มอัตราการรอดของพืช เป็นต้น

จากปัญหาและความต้องการข้างต้น จึงได้ทำการสำรวจและคัดกรองปัญหาและองค์ความรู้ที่เป็นที่ต้องการ ทั้งในรูปวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากครูปราชญ์และหน่วยงานต่างๆ ที่มีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ มานำเสนอ ในเนื้ออาหารแบบของการ์ตูนประกอบภาพเพื่อให้เข้าใจง่าย แต่มีข้อมูลที่ครบถ้วน และเกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ได้อย่างแท้จริง

ตัวอย่าง : เทคนิคการเพาะเมล็ดผัก

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ >> ความรู้ในการเพาะเมล็ดพันธ์พืช
คู่มือเกษตรกร “รู้ไว้ใช้จริง”
เล่มที่ 1 ความรู้ในการเพาะปลูกพืชผัก
เล่มที่ 2 ความรู้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช
เล่มที่ 3 ความรู้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช
เล่มที่ 4 ความรู้ในการกำจัดโรคพืช
เล่มที่ 5 ความรู้ในการปศุสัตว์

ขอบคุณข้อมูลจาก :
– มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
– สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
#เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง #MCIT #ดูแลใส่ใจเกษตรไทยครบวงจร