คู่มือเกษตรกร-การกำจัดโรคพืช

หนังสือ “ความรู้ในการกำจัดโรคพืช” หนังสือเล่มนี้เป็น 1 ใน 5 หนังสือชุดคู่มือเกษตรกร “รู้ไว้ใช้จริง” เกิดจากการรวบรวมเสียงความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบ 5 จังหวัด ดำเนินการของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ อันได้แก่ จังหวัดน่าน อุดรธานี กาฬสินธุ์ อุทัยธานี และเพชรบุรี ทั้งจากการพบปะโดยตรงและสะท้อนผ่านข้อเสนอแนะท้ายแบบสอบถามในการศึกษาต่างๆ ที่ต้องการทราบถึงขั้นตอน วิธีการป้องกันรักษา แก้ไขปัญหา ตลอดจนเทคนิคหรือวิธีการจัดการที่สร้างสรรค์และมีความเหมาะสม เกี่ยวเนื่องกับการกำจัดโรคพืชชนิดต่างๆ เช่น ปัญหาโรคในข้าว ข้าวโพด มะนาว พริก เชื้อรา และปัญหาโรคพืชที่มักมาพร้อมฤดูกาลล้วนสร้างปัญหาและความหนักใจให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูก

ตัวอย่าง : การแก้ปัญหาดินเค็ม

แก้ปัญหาดินเค็มด้วยวิธีห่มดิน

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ >> ความรู้ในการกำจัดโรคพืช
คู่มือเกษตรกร “รู้ไว้ใช้จริง”
เล่มที่ 1 ความรู้ในการเพาะปลูกพืชผัก
เล่มที่ 2 ความรู้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช
เล่มที่ 3 ความรู้การเพาะเมล็ดพันธุ์พืช
เล่มที่ 4 ความรู้ในการกำจัดโรคพืช
เล่มที่ 5 ความรุ้ในการปศุสัตว์

ขอบคุณข้อมูลจาก :
– มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
– สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
#เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง #MCIT #ดูแลใส่ใจเกษตรไทยครบวงจร